Новини :: Конференції, збори

Перший тренерський курс перепідготовки із ліцензією С УЄФА та елементами EORE: Spirit of Soccer розширює свою програму спільно з ААФУ та УАФ

Перший тренерський курс перепідготовки із ліцензією С УЄФА та елементами EORE: Spirit of Soccer розширює свою програму спільно з ААФУ та УАФ

Перший тренерський курс перепідготовки із ліцензією С УЄФА та елементами EORE: Spirit of Soccer розширює свою програму спільно з ААФУ та УАФ

Стартував перший для України тренерський курс перепідготовки для отримання С-ліцензії УЄФА, який уперше поєднує компоненти рятувального навчання щодо ризику використання вибухонебезпечних предметів (EORE).

Ця гібридна навчальна ініціатива розпочне наступний цикл програми розвитку масового футболу/EORE, яку будуть здійснювати викладачі організації Spirit of Soccer для кандидатів цього курсу (Spirit of Soccer використовує футбол для навчання тих, хто живе в конфліктних і постконфліктних районах, із питань небезпеки наземних мін та інших вибухонебезпечних пережитків війни).

Перший тренерський курс перепідготовки із ліцензією С УЄФА та елементами EORE: Spirit of Soccer розширює свою програму спільно з ААФУ та УАФ

Своєю програмою Spirit of Soccer охоплює декілька регіонів України з метою інформування населення про ризики, пов'язані з вибухонебезпечними предметами, та підвищення стійкості громад до наслідків воєнних дій. Розширення програми відображає прагнення проєкту задовольнити потреби громад, що перебувають у зоні ризику, по всій території України.

Ця навчальна програма має велике значення для дитячих, юнацьких та масових футбольних тренерів, адже надає необхідну кваліфікацію та досвід для ефективного впровадження EORE в контексті їхньої футбольної тренерської діяльності. Інтегруючи EORE в існуючі тренерські курси, проєкт Spirit of Soccer гарантує, що тренери здобувають необхідні знання та навички для подальшої ефективної та успішної роботи.

Перший тренерський курс перепідготовки із ліцензією С УЄФА та елементами EORE: Spirit of Soccer розширює свою програму спільно з ААФУ та УАФ

Проєкт Spirit of Soccer Ukraine набуває особливого значення у зв'язку з поширенням великої кількості касетних боєприпасів, які є дуже чутливими до контакту та можуть вибухнути від легкого дотику. Тому подальше розповсюдження програми EORE сприяє інформованості футбольних тренерів і гравців, допомагає пережити цю загрозу та надати допомогу іншим.

Перший тренерський курс перепідготовки із ліцензією С УЄФА та елементами EORE: Spirit of Soccer розширює свою програму спільно з ААФУ та УАФ

Двоетапний навчальний процес передбачає структурований підхід та надання тренерам всебічних інструкцій і підтримки. У першому етапі, який відбувся цього тижня у передмісті Києва, взяли участь 13 тренерів, які вже є учасниками програми Spirit of Soccer Ukraine, а також тренери з трьох нових регіонів (Дніпро, Миколаїв, Чернігів) - загалом 21 учасник.

До викладання навчальної програми були залучені міжнародні та українські експерти – міжнародний координатор та експерт із навчання Spirit of Soccer Геннадій Скуртул, менеджер із розвитку Федерації футболу Молдови Олег Молчанов, інструктур Spirit of Soccer Ukraine Богдан Городнюк. Також висловлюємо подяку за підтримку проєкту Спортивно-технічному департаменту Української асоціації футболу та технічному експерту УЄФА та куратору УАФ Даріушу Пасека.

Перший тренерський курс перепідготовки із ліцензією С УЄФА та елементами EORE: Spirit of Soccer розширює свою програму спільно з ААФУ та УАФ

Підсумкове практичне заняття особисто відвідав член Виконкому Асоціації аматорського футболу України та Української асоціації футболу Олександр Каденко, вручивши дітям, які брали участь у звітних тренуваннях, ігрові м'ячі та подарунки від ААФУ та УАФ.

Протягом насиченої програми учасники ознайомилися з методикою використання правил EORE у футбольних тренуваннях. Це свідчить про постійний всебічний розвиток тренерської команди проєкту та поширення актуальної експертної інформації на нові регіони. Завдяки розділенню навчання на етапи, проєкт може забезпечити увагу та персоналізовану підтримку кожному з тренерів, максимізуючи загальну ефективність навчальної програми. Другий етап курсу охопить тренерів із трьох нових регіонів, загалом - ще 22 учасника.

Перший тренерський курс перепідготовки із ліцензією С УЄФА та елементами EORE: Spirit of Soccer розширює свою програму спільно з ААФУ та УАФ

Завдяки міжнародній кооперації зусиль, Spirit of Soccer Ukraine продовжує працювати на спортивному фронті та втілювати спільну мету – життя кожної дитини та безпеку кожної родини. Проєкт реалізується в Україні за підтримки Державного департаменту США та є однією з програм, спрямованих на зменшення можливих наслідків небезпечного та незаконно розповсюдженого застосування військової зброї в цивільному середовищі.

Перший тренерський курс перепідготовки із ліцензією С УЄФА та елементами EORE: Spirit of Soccer розширює свою програму спільно з ААФУ та УАФ

The first coaching refresher course with a UEFA C licence and EORE elements: Spirit of Soccer expands its programme in partnership with AAFU and UAF

Ukraine's first UEFA C-licence refresher coaching course has been launched, which for the first time combines the components of Explosive Ordnance Risk Education (EORE).

This hybrid training initiative will kick off the next cycle of the grassroots football/EORE development programme, which will be delivered by Spirit of Soccer educators to the course candidates (Spirit of Soccer uses football to educate those living in conflict and post-conflict areas about the dangers of landmines and other explosive remnants of war).

Перший тренерський курс перепідготовки із ліцензією С УЄФА та елементами EORE: Spirit of Soccer розширює свою програму спільно з ААФУ та УАФ

The Spirit of Soccer programme covers several regions of Ukraine with the aim of informing the population about the risks associated with explosive ordnance and increasing the resilience of communities to the effects of war. The expansion of the programme reflects the project's commitment to addressing the needs of communities at risk across Ukraine.

The Spirit of Soccer Ukraine project is of particular importance due to the spread of large quantities of cluster munitions, which are very sensitive to contact and can explode with a light touch. Therefore, the continued expansion of the EORE programme helps to raise awareness among football coaches and players, to help them survive this threat and help others.

Перший тренерський курс перепідготовки із ліцензією С УЄФА та елементами EORE: Spirit of Soccer розширює свою програму спільно з ААФУ та УАФ

The two-stage training process provides a structured approach and comprehensive guidance and support to coaches. The first stage, which took place this week in the Kyiv region, was attended by 13 coaches who are already members of the Spirit of Soccer Ukraine programme, as well as coaches from three new regions (Dnipro, Mykolaiv, Chernihiv) - a total of 21 participants.

International and Ukrainian experts were involved in delivering the curriculum: international coordinator and Spirit of Soccer education expert Ghenadie Skurtul, development manager of the Moldovan Football Federation Oleg Molchanov, and Spirit of Soccer Ukraine instructor Bohdan Horodniuk. We would also like to express our gratitude to the Sports and Technical Department of the Ukrainian Football Association and UEFA technical expert and UAF supervisor Dariusz Pasieka for their support of the project.

Перший тренерський курс перепідготовки із ліцензією С УЄФА та елементами EORE: Spirit of Soccer розширює свою програму спільно з ААФУ та УАФ

Oleksandr Kadenko, a member of the Executive Committee of the Amateur Football Association of Ukraine and the Ukrainian Football Association, attended the final practical training session and presented the children who took part in the reporting training sessions with game balls and gifts from the AAFU and UAF.

During the eventful programme, the participants learnt how to use the EORE rules in football training. This is evidence of the ongoing comprehensive development of the project's coaching team and the sharing of relevant expert information with new regions. By dividing the training into stages, the project is able to provide attention and personalised support to each of the coaches, maximising the overall effectiveness of the training programme. The second stage of the course will cover coaches from three new regions, with a total of 22 participants.

Перший тренерський курс перепідготовки із ліцензією С УЄФА та елементами EORE: Spirit of Soccer розширює свою програму спільно з ААФУ та УАФ

During the intensive programme, the participants learned how to use the EORE rules in football training. This is evidence of the ongoing comprehensive development of the project's coaching team and the sharing of relevant expert information with new regions. By dividing the course into stages, the project is able to provide attention and personalised support to each coach, maximising the overall effectiveness of the training programme. The second phase of the course will cover coaches from three new regions, with a total of 22 participants.

Thanks to the international cooperation of efforts, Spirit of Soccer Ukraine continues to work on the sports front and pursue a common goal - the life of every child and the safety of every family. The project is being implemented in Ukraine with the support of the U.S. Department of State and is one of the programmes aimed at reducing the possible consequences of the dangerous and illegally proliferated use of military weapons in the civilian environment.

Перший тренерський курс перепідготовки із ліцензією С УЄФА та елементами EORE: Spirit of Soccer розширює свою програму спільно з ААФУ та УАФ

Перший тренерський курс перепідготовки із ліцензією С УЄФА та елементами EORE: Spirit of Soccer розширює свою програму спільно з ААФУ та УАФ